top of page

I. A Szabályzat célja

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Somogyorszagizei.hu webshop, Madarász Zoltán EV. (a továbbiakban: Vállalkozó) által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket és a Vállalkozó adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet a Vállalkozó magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor a Vállalkozó különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ("Infotv."), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 1. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az új GDPR ajánlásait.

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

II. Fogalom meghatározások

 

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

 

Adatkezelő: kizárólag a Somogyorszagizei.hu webshop, Madarász Zoltán EV.  (8858

 

Porrog, Fő u. 1. Reg.szám: 13-03-T-0077)

Tárhely         szolgáltató:           WIX.COM        LTD.,          40         NAMAL         TEL         AVIV         ST.

 

TEL AVIV 6701101 Cégjegyzékszám: 51-388117-7 , adószám: EU442008451 elérhetősége:

privacy@wix.com, telefon: +97235454900

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

 

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben

 

automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a somogyorszagizei.hu weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

 

Vásárló: az a természetes személy, aki a somogyorszagizei.hu weboldalon vásárol, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

 

III. A kezelt személyes adatok köre

 

3.1 Az Adatkezelés során a Felhasználó/Vásárló döntése alapján a Vállalkozó az alábbi adatokat kezeli: elsődleges email cím, szállítási cím, számlázási cím, név, telefonszám.

 

IV. A Vállalkozó által kezelt további adatok köre

 

4.1 A Vállalkozó a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó/Vásárló számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a Felhasználó/Vásárló élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó/Vásárló képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a

Felhasználó/Vásárló tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

4.2 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó/Vásárló bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó/Vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

 

5.1 Az Adatkezelésre a Vállalkozó Felhasználó/Vásárlóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó/Vásárlók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

5.2 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a Vállalkozó internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználó/Vásárlók jogainak védelme. A Felhasználó/Vásárlók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Vállalkozó felhasználhatja arra, hogy Felhasználó/Vásárlói csoportokat képezzen, és a Felhasználó/Vásárlói csoportok részére a Vállalkozó weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

 

5.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó/Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5.4 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

5.5 Bármely Felhasználó/Vásárló email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

VI. Az adatkezelés elvei

 

6.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

 

6.2 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

 

6.3 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

 

6.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

VII. A Vállalkozó által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

 

7.1 A Vállalkozó szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Vállalkozó az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

7.2 A Vállalkozó, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó/Vásárló nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

 

7.3 A Vállalkozó bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Vállalkozó érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó/Vásárló elérhető adatait.

 

7.4 A Vállalkozó rendszere a Felhasználó/Vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó/Vásárlók által a vásárláskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

7.5 A Felhasználó/Vásárlót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

 

7.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Vállalkozó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználó/Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

7.7 A Vállalkozó, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

 

7.8 A Vállalkozó kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

7.9 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

7.10 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználó/Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

VIII. Az Adatkezelés időtartama

 

8.1 A Felhasználó/Vásárló által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó/Vásárló a szolgáltatásról - az adott e-mail címmel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó/Vásárló törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

 

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó/Vásárló által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó/Vásárló adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

 

8.2 A Felhasználó/Vásárló által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó/Vásárló a szolgáltatásról nem iratkozik le, addig kezelhetőek a Vállalkozó mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó/Vásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó/Vásárló Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

8.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Vállalkozó biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes Felhasználó/Vásárlói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó/Vásárló Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

 

IX. Rendelkezés személyes adatokkal

 

9.1 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

9.2 A Vállalkozó hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

 

9.3 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználó/Vásárlók a Vállalkozótól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@somogyorszagizei.com címre küldött emailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Vállalkozó akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó/Vásárló egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó/Vásárló regisztrált email címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználó/Vásárlónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó/Vásárló adatait.

 

9.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. Email esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

X. Adatfeldolgozás

 

10.1 A Vállalkozó külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén a Somogyorszagizei.hu webshop, Madarász Zoltán EV. dolgozza fel.

 

XI. Külső szolgáltatók

 

11.1 A Vállalkozó egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

 

11.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, instagram.

 

XII. Adattovábbítás lehetősége

 

12.1 A Vállalkozó, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

12.2 Amennyiben a Vállalkozó az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhely szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy végzi, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe Felhasználó/Vásárlót nem hozhatja.

 

12.3 A Vállalkozó az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

 

13.1 A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

13.2 A Felhasználó/Vásárló a honlap használatával, vásárlásával elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználó/Vásárlók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

 

14.1 A Felhasználó/Vásárló jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

 

14.2 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@somogyorszagizei.com email címen.

 

A jelen Szabályzatot a Vállalkozó 2019.10.13 napján elfogadta. Az Adatvédelmi Szabályzat 2019.10.13. napján hatályba lépett.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Somogyorszagizei.hu webshop, Madarász Zoltán EV. tudatában van az adatvédelem és a személyiségi jogok védelme fontosságának, ezért mindent megtesz ennek biztosítása érdekében. Jelen nyilatkozatunkban meghatározzuk, hogy milyen információkat rögzítünk minden olyan esetben, ha Ön weblapunkra látogat, illetve ismertetjük ezen információk felhasználási módját.

 

Amikor Ön a www.kistermelom.hu weblapra látogat, szerverünk rendszerbiztonsági célból és az Önnek nyújtott szolgáltatások tökéletesítése céljából ideiglenes napló formájában, összesítve, személyes információk hozzákapcsolása nélkül rögzíti az alábbi adatokat:

 

  • a kapcsolódó számítógép domain-neve vagy IP címe

 

  • a hozzáférés időpontja

  • a kliens által lehívott bármely fájl adatai (fájlnév és URL)

 

  • HTTP válasz-kód,

  • a vonatkozó URL (az Ön által utoljára meglátogatott weboldal)

 

Az Ön számítógépén ’cookie’ formájában tárolhatunk információkat. A ’cookie’ olyan információ, amelyet a weboldal az Ön böngészőjének továbbíthat és az Ön rendszerében tárolhat. A ’cookie’ nem teszi számunkra lehetővé az Ön rendszeréhez vagy személyes adataihoz való hozzáférést. Önnek azonban tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy a böngésző alapbeállításai megengedik a ’cookie’-k használatát. Amennyiben Ön nem kíván ilyeneket használni, ezt a beállítások megfelelő megváltoztatása révén érheti el. A ’cookie’-k használatának egyedüli célja az, hogy weboldalunkat az Ön személyes igényeihez és preferenciáihoz illesszük. Amennyiben a ’cookie’-k használatát nem engedélyezi, weblapunkat teljes egészében használhatja.

 

Személyes adatokat – pl. nevet, címet, telefonszámot vagy e-mail címet – csak abban az esetben rögzítünk, ha Ön ezeket önként közli, pl. ha feliratkozik hírlevelünkre, jelentkezik álláshirdetésünkre. A rögzített személyes adatokat kizárólag törvényes keretek között, csak az Ön által meghatározott célra használjuk fel, és harmadik fél részére nem adjuk át. A vonatkozó jogszabályokat tiszteletben tartva hírlevelet kizárólag azoknak a Felhasználó/Vásárlóknak küldünk, akik regisztrációjukkal ezt előzetesen jóváhagyták, továbbá mindig biztosítjuk a szolgáltatás megszüntetésének lehetőségét.

 

Somogyorszagizei.hu webshop, Madarász Zoltán EV. webáruház

adatvédelmi tájékoztató

 

A Somogyorszagizei.hu webshop, Madarász Zoltán EV. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Felhasználó/Vásárlók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználó/Vásárlóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. Az adatkezelő címe: 8858 Porrog, Fő u. 1.

 

Az adatkezelő elérhetősége: +36-20/969-1233

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó/Vásárló vásárlásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: regisztrált Felhasználó/Vásárlók

 

A kezelt adatok köre: a regisztrált Felhasználó/Vásárlók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 

  • A Somogyorszagizei.hu webshop, Madarász Zoltán EV. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

 

  • Meg. Külső szállító munkatársai: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-

 

Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com. Cégjegyzékszám: 13-09-111755.

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 10 napon belül törlésre kerülnek. A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, - személyes adatainak törlését vagy zárolását. A Felhasználó/Vásárló a regisztráció során megadott Felhasználó/Vásárlói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált Felhasználó/Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált Felhasználó/Vásárló kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a regisztrált Felhasználó/Vásárló nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu).

A somogyorszagizei.hu webshop,

Madarász Zoltán EV.

 

ONLINE ADATVÉDELMI ÉS

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

bottom of page